شنبه, 9 بهمن 1400
  login
  نام کاربري:
  کلمه عبور:
  ورود به سيستم
  کد عبور خود را فراموش کرده ام

  رسالت و وظايف:
  رسالت معاونت طرح‌هاي نفت و گاز به طراحي و اجراي پروژه‌ها در قالب بهينه‌سازي، توسعه و احداث خلاصه مي‌گردد.پراكندگي محل كار ( در5 استان و در پهنه شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب)، تعدد، تنوع و پيچيدگي پروژه‌ها كه هر كدام مستقل از ديگري بوده و طبعاْ مجريان طرح‌ها را در انجام وظايف خود با نوعي مشكل مواجه مي‌سازد، از ويژگي‌هاي كار در اين معاونت مي‌باشد.
  نظر به‌اينكه هدف اصلي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب، توليد نفت و گاز و صيانت از مخازن است، همواره پروژه‌هاي زيادي بدين منظور مطرح مي‌گردد كه در طراحي و اجراي آن‌ها از منابع انساني اين معاونت، مهندسان مشاور و پيمانكاران و بنا به ضرورت پروژه‌ها از روش‌هاي ,(EP+C)  (E+P+C),(E+PC),(FEED+EPC)استفاده مي‌گردد.
  در راستاي انجام اين رسالت اين معاونت وظايفي به شرح زير بعهده دارد:
   - همكاري با متقاضيان در تهيه شرح نياز پروژه ها.
   - شركت در كميته هاي بررسي فني، هماهنگي برق و عملياتي و فني. 
    - طراحي پروژه هاي مصوب مكانيك، آب، برق و ابزاردقيق و سيويل 
    - سفارش و پيگيري خريد كالاي مورد نياز پروژه ها. 
    - تهيه و ارسال مدارك مهندسي جهت تشريفات مناقصه و پيگيري با ادارات ذيربط. 
    - نظارت بر عمليات اجرايي پروژه ها ودر نهايت راه اندازي و تحويل پروژه ها. 
    - برنامه ريزي و پيش بيني بودجه ريالي/ارزي پروژه ها و كنترل و نظارت بر نحوه هزينه نمودن بودجه مصوب. 
    - ارائه خدمات پشتيباني از قبيل ترابري، كارگاه و اداري جهت ادارات ستادي و اجرايي و مهندسي حوزه معاونت. 
    - تهيه برنامه زمانبندي و گزارش هاي مختلف براي پروژه ها و كنترل درصد پيشرفت پروژه ها  گروه دورانV6.0.5.0